Zasady korzystania

Użytkownik jest proszony o uważne zapoznanie się z zasadami i warunkami („Zasady korzystania") przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej  ExamVision („Serwis"). Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszych Zasad korzystania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie Zasad korzystania, prosimy o nie korzystanie z Serwisu. Zasady korzystania określają ustawowe prawa i zobowiązania Użytkownika, włączając w to wyłączenia odpowiedzialności, klauzule wyboru prawa oraz postanowienia dotyczące forum.
 Zapoznaj się uważnie z treścią Zasad korzystania. Obowiązują one na wszystkich serwisach przynależących do ExamVision, włączając w to serwisy dla zarejestrowanych użytkowników.

Własność Serwisu
Serwis stanowi własność i jest zarządzany przez ExamVision ApS, (zwane dalej: ExamVision) – przedsiębiorstwo pod prawodawstwem Królestwa Danii, którego główne biuro mieści się na Samsø.

Licencja Użytkowania
ExamVision daje Użytkownikowi przyzwolenie na przeglądanie Serwisu do pobierania i druku materiałów zamieszczonych na Serwisie dla osobistego, niekomercyjnego użytku, bez modyfikacji treści, pod warunkiem, że Użytkownik akceptuje zasady określone w niniejszym porozumieniu oraz pod warunkiem, że Użytkownik zachowuje informacje o prawach autorskich, znakach towarowych oraz innych prawach własności.
 Użytkownik nie może jednak kopiować, powielać, ponownie publikować, przesyłać lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób treści zamieszczonych na Stronie, (włączając w to teksty, grafiki, audio oraz wideo) dla publicznego, lub komercyjnego użytku. Wszelkie tego typu działanie wymaga pisemnej zgody od ExamVision.
Zabronione jest również używanie w jakikolwiek sposób wszelkich treści zamieszczonych na serwisie na innej witrynie internetowej.
Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze akceptacją przez Użytkownika uwag, warunków i ustaleń niniejszego dokumentu.

Ponadto, Użytkownik zobowiązany jest wystrzegać się korzystania z Serwisu do celów niezgodnych z prawem, niemoralnych, bądź zabronionych przez poniższe warunki, uwagi i ustalenia.

Treści nadsyłane przez Użytkownika
Wszelkie materiały i korespondencja, które Użytkownik przesyła do Serwisu poprzez e-mail, bądź jakąkolwiek inną drogą, będą traktowane jako informacje niepoufne i niezastrzeżone. Wszelkie dane i materiały, dostarczane do Serwisu przez Użytkownika mogą zostać użyte przez ExamVision w dowolnym celu.
Zabronione jest publikowanie, bądź przesyłanie do lub z tego Serwisu materiałów w jakikolwiek sposób niezgodnych z prawem, stanowiących groźbę, zniesławiających, obscenicznych, bądź pornograficznych.

Łącza do i z materiałów poza Serwisem
Na Serwisie mogą znajdować się hiperłącza do witryn zewnętrznych. ExamVision nie bierze żadnej odpowiedzialności za treści na witrynach zewnętrznych do których łącza znajdują się na Serwisie, ani za treści, do których łącza znajdują się na tych witrynach.
ExamVision nie promuje produktów ani firm, do których łącza mogą znajdować się na Witrynie, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do zamieszczania takich treści. ExamVision zastrzega sobie również jednostronne prawo do usuwania łączy i programów dostarczających łącza w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
Jeżeli Użytkownik decyduje się skorzystać z dowolnego łącza stanowiącego odnośnik do witryn zewnętrznych, bierze na siebie wszelkie ryzyko i konsekwencje związane z takim działaniem.
Witryny zewnętrzne mogą stawiać hiperłącza wyłącznie do głównej witryny Serwisu. Postawienie łącza do innej witryny przynależącej do Serwisu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody od ExamVision.

Treści
ExamVision zachowuje staranność przy tworzeniu i utrzymaniu poniższego Serwisu oraz dostarczaniu aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym treści, takich jak: opisy dostępnych produktów i ich ceny. Należy mieć na uwadze, że wszelkie treści na Serwisie poddawane są ciągłym modyfikacjom, o których ExamVision nie ma obowiązku powiadamiać Użytkownika. Aktualność treści i ich zgodność ze stanem rzeczywistym nie może zostać zagwarantowana. 
ExamVision wyrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w zakresie utrzymywania w zgodności ze stanem rzeczywistym treści zamieszonych na Serwisie, treści oprogramowania używanego na Serwisie oraz za wszelki użytek, do którego mogą posłużyć.

Własność intelektualna
Teksty, grafiki, szkice, bazy danych oraz inne elementy, jak również sam Serwis, chronione są prawem autorskim oraz prawami producenta bazy danych. Niektóre nazwy, znaki i logotypy znajdujące się w Serwisie są chronionymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi.
Żadna z informacji zawartych na stronie nie powinna być interpretowana jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania znaków towarowych, wyświetlanych na stronie bez pisemnej zgody ExamVision lub osoby trzeciej, która może być właścicielem znaków towarowych wyświetlanych na stronie.
Ściśle zabronione jest dokonywanie kopii, adaptacji, tłumaczenia, rearanżacji, modyfikacji, bądź wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób Serwisu oraz jego chronionych elementów.

Ochrona danych
ExamVision zbiera i przetwarza informacje o zachowaniu Użytkownika podczas przebywania na Serwisie dla celów statystycznych i marketingowych.
Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych dotyczących go w celach marketingowych oraz ma prawo dostępu do danych osobowych, jak również ich poprawiania. Użytkownik nie będzie z tego tytułu obciążony opłatą. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat danych gromadzonych przez ExamVision i podejmowanych w celu ochrony danych Użytkownika, prosimy o zapoznanie się z sekcją Polityka Prywatności ExamVision.

Zakres odpowiedzialności


Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko. ExamVision nie daje żadnej gwarancji, że oprogramowanie używane na tym Serwisie oraz informacje, aplikacje lub wszelkie inne usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, są wolne od błędów oraz, że korzystanie z nich będzie pozbawione zakłóceń.
 ExamVision nie udziela żadnych gwarancji związanych z każdym z wyżej wymienionych obszarów, włączając w to m.in.: dokładność, stan, przydatność handlowa i przydatność do określonego celu użytkowania.
 Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zamieszczonych na tym Serwisie, ExamVision wyrzeka się odpowiedzialności za utraty zysków, przychodów, jak i pośrednich, specjalnych, przypadkowych, wynikowych lub innych podobnych szkód wynikających z lub w związku z niniejszą Stroną lub z korzystania z którejkolwiek z usług proponowanych za pośrednictwem tej Strony.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI


MATERIAŁY I ZAWARTOŚĆ ZNAJDUJĄCA SIĘ NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, BEZ ŻADNEJ WYRAŹNEJ GWARANCJI ANI DOMNIEMANEJ GWARANCJI, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU UŻYTKOWANIA. EXAMVISION ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, SZKODY Z TYTUŁU PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ INFORMACJI) WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW, NAWET JEŻELI EXAMVISION ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.(Ponieważ pod niektórymi prawodawstwami niemożliwe jest wyłączenie, bądź ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, bądź wynikające bezpośrednio z konsekwencji korzystania z usług Serwisu, powyższe ograniczenie może nie dotyczyć Użytkownika znajdującego się pod takim prawodawstwem.)
 Ponadto ExamVision nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji o łączach lub innych elementach zawartych w materiałach dostarczonych przez witryny zewnętrzne.

Licencje oprogramowania
Użytkownik nie ma żadnych praw do zastrzeżonego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji, ani do implementacji jakichkolwiek udoskonaleń lub modyfikacji oprogramowania, które mogą być udostępniane Użytkownikowi w celu uzyskania dostępu do określonych obszarów na Serwisie. 
Użytkownik nie może udzielać sublicencji, przydzielać, ani przenosić żadnych licencji udzielonych przez ExamVision, a wszelkie próby udzielenia takiej sublicencji, jej przydzielenia lub przeniesienia, są nieważne. Użytkownik nie może w żaden inny sposób kopiować, rozpowszechniać, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, ani tworzyć dzieł pochodnych z takiego oprogramowania.


Wybór prawa i postanowienia dotyczące forum


Serwis usytuowany jest na serwerze znajdującym się w Tranebjerg, Samsø, na terenie Królestwa Danii. Korzystając z Serwisu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Zasady korzystania oraz wszelka aktywność na Serwisie, podlega prawodawstwu Królestwa Danii. 
Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów, trybunałów, agencji i innych organizacji zajmujących się rozwiązywaniem sporów w Danii we wszystkich sporach: (a) wynikających z, odnoszących się, do lub dotyczących Serwisu i/lub niniejszych Zasad korzystania, (b) w których Serwis i/lub niniejsze Zasady korzystania stanowią kwestię sporu, lub istotny fakt (tzw. material fact), (c) w których wymieniono Serwis i/lub niniejsze Zasady korzystania w dokumencie złożonym w sądzie wszelkiej instancji, agencji lub innej organizacji zajmującej się rozstrzyganiem sporów. ExamVision dokłada wszelkich starań, aby spełnić wszystkie znane wymogi prawne w zakresie tworzenia i utrzymywania tej strony, ale nie składa żadnych oświadczeń, że materiały na tej stronie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania pod prawodawstwem państw innych, niż Królestwo Danii. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązującego prawa. Każde użycie Serwisu niezgodne z tym postanowieniem lub jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków odbywa się na własne ryzyko użytkownika, a jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków jest nieważna lub niewykonalna w świetle obowiązującego prawa, nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez ważne, wykonalne postanowienie, które najbardziej odpowiada intencji pierwotnego postanowienia, a pozostała część niniejszych Warunków będzie regulować takie użycie.

W przypadku jakichkolwiek sporów i niezgodności, stosuje się zapisy wynikające z oryginalnego dokumentu w języku angielskim (https://examvision.com/terms-of-use/)